فرم استخدام

1 مشخصات فردی
2 سوابق تحصیلی
3 سوابق کاری
4 توانمندی عمومی
5 نوع همکاری
  • مثال: 02122222222
  • مثال: 09122222222
  • انواع فایل های مجاز : (jpg, gif, png, pdf).